Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

2476 e713

August 22 2017

6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaszydera szydera
0177 bbfc
Reposted fromzie zie viaszydera szydera
7914 8523 500
Reposted fromjethra jethra viajointskurwysyn jointskurwysyn
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viaszydera szydera

August 20 2017

4040 fe13
Reposted fromDavyJones DavyJones viaPoranny Poranny
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viastylte stylte
1709 ea10
Reposted fromkarahippie karahippie viastylte stylte
2504 c30b
Reposted fromamatore amatore viastylte stylte
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viapiglet piglet

August 19 2017

5414 2225
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaszydera szydera
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viaszydera szydera
1639 766b
Reposted fromzie zie viaszydera szydera

August 17 2017

6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viakatastrofo katastrofo
1649 9cd6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl