Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

7950 e4d6 500
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
3715 d89e 500

heavenhillgirl:

I Origins (2014), dir. Mike Cahill

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajazzuj jazzuj
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viakatastrofo katastrofo
6905 5b81 500
5136 82df
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viadestroyed destroyed

June 24 2017

Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaucieknijmi ucieknijmi
3461 a503
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viarosalie rosalie
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viarosalie rosalie

June 23 2017

4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viatacolatawysoko tacolatawysoko
9946 65e1
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadrugs drugs
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl